SEFARDSKI PONOS: JEVREJSKO GRA!ANSKO DRUŠTVO I DRUŠTVENE VEZE U SARAJEVU IZME!U DVA RATA

  • Ana Ćirić Pavlović
Palabras clave: jevrejska društva, Sarajevski Sefardi, sefardizam, sefardski cionizam, međuratno Sarajevo

Resumen

Ovaj rad nastoji da istraži uticaj koje su specifične istorijske okolnosti između dva rata imale na napredovanje samospoznaje Sefarda u Sarajevu, kao i na modernizaciju njihovih asocijativnih mreža u domaćoj i međunarodnoj sferi. Opšti pregled ove analize prati konstrukciju sefardskih organizacija na tri nivoa njihove egzistencije: bosanskom, jugoslovenskom i međunarodnom. Velika raznovrsnost društava koju su bosanski Sefardi stvorili govori o pocetku građanskih inicijativa i modernizacije njihove zajednice, svojevrsno „građansko društvo pre demokratije“. Na sličan način, poriv za sentimentalnom rekonekcijom sa Španijom je predstavljao još jednu manifestaciju sefardske samosavesti i posledicnog preklapanja više slojeva njihovog pripadanja. Štaviše, cionizam je podstakao specifično sefardsku reakciju, odnosno stvaranje sefardskog pokreta u periodu između dva rata, u kome su aktivno učestvovali i bosanski Sefardi. Sefardizam, njihova ideologija, nije bio oblik separatizma u odnosu na većinsku braću, Aškenaze, već je reprezentovao drugačije tumačenje cionizma, bez odbacivanja istog. Na posletku, Kraljevina Jugoslavija imala je prilicno aktivnu aškensku i sefardsku
zajednicu, što je cini korisnom studijom slucaja za divergentna mišljenja Jevreja. Pored toga, re-evaluacija sefardskih organizacija u periodu između dva rata neophodan je uslov da bi se popunio i objasnio postojeći eksplanatorni jaz u jevrejskoj i jugoslovenskoj istoriji. Sefardski pokret je bio moderna inicijativa, omogućio je platformu za demokratsku raspravu i promovisao krucijalni zahtev za kulturnom raznolikošču u okvirima jevrejstva, koji je i danas aktuelan.

Publicado
2015-07-08
Sección
Artículos